Choir 2018-2019

Sydney B.

Sadie B.

Alexzander K.

Samantha B.

Kaitlyn G.

Haley H.

Erica H.

Bailey H.

Jade A.

Caleb B.

Brayden B.

Madison P.

Kloe S.

Precious V.

Jenna B.

Kimberly G.

Callie H.

Hunter M.

Jaycee R.

Teegan S.

Angie V.

Kathleen V.